pokraČUJte

Ručíte za DPH, kterou platíte dodavateli

Od začátku dubna 2011 je účinná novela, která zavedla do zákona o DPH institut ručení za nezaplacenou daň a způsob, jakým daň zajistit. Protože tento instrument dle našeho názoru zvyšuje rizika na straně odběratelů plynoucí z obchodních transakcí, rádi bychom vás upozornili na základní pravidla jeho používání a způsoby, kterými toto riziko snížit.

Image 0

Institut ručení funguje zjednodušeně takto: Jako odběratel kupujete od jiného plátce zboží nebo službu zatíženou DPH. Za toto plnění hradíte dodavateli kupní cenu včetně DPH a v zákonem definovaných případech ručíte za to, že dodavatel daň finančnímu úřadu odvede. Pokud se tedy stanete ručitelem a dodavatel daň nepřizná nebo neodvede, můžete být vyzváni finančním úřadem, abyste tuto daň místo dodavatele uhradili. Z logiky věci ji tak uhradíte dvakrát, což může znamenat nárůst nákladů na konkrétní dodávku až o desítky procent.

Podmínky pro vznik ručení za DPH

I když Generální finanční ředitelství deklarovalo, že ručení má být vztaženo hlavně na případy vykazující znaky podvodného jednání, z formulace v zákoně to tak jasně neplyne.

Ručitelem za daň z přidané hodnoty se stanete v následujících případech:

Pokud jako plátci DPH přijímáte tuzemské zdanitelné plnění (zboží nebo službu zatíženou DPH s místem plnění v ČR) od jiného plátce DPH a splníte následující test: Jako odběratel (příjemce plnění) jste ve chvíli, kdy došlo k uskutečnění plnění, věděl, mohl vědět nebo vědět měl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, nebo plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. Protože tři uvedené podmínky souvisí s úmyslným nezaplacením daně, lze předpokládat, že by se ručení nemělo aplikovat, pokud by například dodavatel omylem nezahrnul daňový doklad do svého přiznání.

Protože sousloví, že věděl, vědět mohl nebo vědět měl, na základě kterého vzniká odběrateli ručení, je již od počátku platnosti této novely předmětem diskusí nad jeho výkladem, očekává se, že jasno do skutečného vzniku ručení vnese až judikatura. Dle právního názoru Generálního finančního ředitelství však postačuje ke vzniku ručení i zavinění v podobě nedbalosti nevědomé (jako např. nedostatek času nebo neznalost věci či okolností). Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že vznik ručení se posuzuje dle okolností známých odběrateli k datu uskutečnění plnění, nikoliv následně zjištěných skutečností.

Jako příjemce ručíte za nezaplacenou daň z plnění, kdy je úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. Její stanovení pak správce daně vychází ze zákona o oceňování majetku a obecně ji lze zjistit analýzou sjednaných cen ve srovnatelném segmentu trhu v daném místě a čase.

S ohledem na přechodná ustanovení k novele zákona o DPH, která ručení zavedla jsme názoru, ručení se vztahuje na daňové povinnosti vzniklé od 1. 4. 2011.

V souvislosti se změnami zákona o DPH s plánovanou účinnosti od ledna 2012 bychom Vás rádi upozornili na novinku i v oblasti ručení. Nově byste se ručitelem za DPH měli stát i v případě, že platbu za zdanitelné plnění provedete zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.

Jak snížit riziko vyplývající z ručení za DPH

Pokud předpokládáte, že jednání některých Vašich obchodních partnerů by mohlo vést ke vzniku ručení, je na čase přemýšlet o opatřeních, která by mohla zabránit případné škodě na Vaší straně. Opatření ke snížení rizika ručení lze rozdělit na dvě části. První z nich je zákonná možnost využití tzv. zvláštního způsobu zajištění daně neboli platby daně na účet finančního úřadu. Alternativou jsou pak ostatní preventivní opatření v podobě změny nastavení smluvních vztahů, pravidelného prověřování obchodních partnerů, aj.

Zvláštní způsob zajištění daně

Zákon o DPH vyšel díky připomínkovému řízení vstříc odběratelům, kteří chtějí riziko vzniku ručení odstranit. Daň lze totiž namísto dodavateli společně s úplatou za zboží nebo službu uhradit přímo na účet finančního úřadu.

Aby finanční úřad mohl přiřadit platbu dodavateli, je třeba, abyste ji při úhradě identifikovali dle pravidel uveřejněných ve sdělení Generálního finančního ředitelství ze dne 25. března 2011 (ke stažení zde: ).

Abyste jako odběratelé předešli případným sporům o úhradu celkové ceny, doporučujeme v případě, že bude chtít zajištění daně využívat, zakotvit tuto skutečnost do smluvních vztahů s obchodními partnery.

Z praktického pohledu byste pak jako odběratelé měli poskytnout dodavateli výpis z bankovního účtu nebo jiné potvrzení, že platba daně byla uhrazena na účet finančního úřadu.

Jak postupovat v případě, že obdržíte od finančního úřadu výzvu k úhradě DPH za dodavatele

Předpokládejme, že jste v pozici odběratele a dodavatel, který Vám poskytl v průběhu června 2011 zdanitelné plnění, úmyslně neodvedl DPH. Při daňové kontrole v roce 2012 bude tato skutečnost zjištěna a DPH dodatečně doměřeno. Pro zjednodušení uvádíme jeden z možných scénářů:

1) Finanční úřad je povinen vymáhat tuto daň na dodavateli. Předpokládejme, že nebude úspěšný.

2) Pokud finanční úřad dojde k názoru, že jste věděli, vědět mohli nebo vědět měli, že dodavatel daň neuhradí, zašle vám ručitelskou výzvu k úhradě daňového nedoplatku.

3) Lze předpokládat, že s úhradou daně namísto dodavatele nesouhlasíte, protože jste mu ji už jednou uhradili. Podáte proto odvolání. Při jeho přípravě určitě narazíte na zásadní otázku, na kom leží důkazní břemeno, tj. zda budete dokazovat, že jste nevěděli, nemohli vědět nebo neměli vědět, že dodavatel DPH nezaplatí, nebo zda Vám bude muset finanční úřad prokázat, že jste to věděli, mohli vědět nebo vědět měli. Na tomto místě se však názory Generálního finančního ředitelství a vás mohou rozcházet. GFŘ bude zřejmě dle svého publikovaného právního názoru tvrdit, že důkazní povinnost je na vás, vy máte v ruce karty v podobě judikatury, která svědčí ve Váš prospěch. Který z názorů je správný? Na to si zřejmě budeme muset ještě nějakou dobu počkat. V každém případě má odvolání proti ručitelské výzvě odkladný účinek, což znamená, že finanční úřad nemůže přistoupit k vymáhání dlužné daně (např. exekucí).

4) Pokud budete s odvoláním nebo v případném soudním sporu úspěšní, daň za dodavatele nebudete muset hradit. V opačném případě nezbývá, než daň z titulu ručení uhradit podruhé (poprvé jste ji uhradili dodavateli). Alespoň malou útěchou pro vás je fakt, že při zpoždění s platbou nehradíte úroky z prodlení. Abyste se vyhnuli případnému vymáhání při opožděné platbě, je možné finanční úřad požádat také o posečkání s platbou daně.

Závěr

Novela zákona o DPH platná od dubna 2011 zavedla několik nových nástrojů v boji proti daňovým únikům. Jedním z nich je také institut ručení odběratelů za daň, kterou odvádí jejích dodavatelé. I když primárním cílem tohoto nástroje je zamezení podvodů s daní z přidané hodnoty, jeho zatím příliš nejasná aplikace zvyšuje dle našeho názoru riziko v obchodních transakcích na straně odběratelů.

Na tomto místě bychom rádi doporučili odběratelům přijmout opatření ke snížení tohoto rizika jak v podobě správného nastavení smluvních vztahů, tak v prověřování obchodních partnerů a v krajních případech i úhrady DPH místo dodavateli na účet finančního úřadu.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553