pokraČUJte

Rozdíly u jednotek vymezených dle zákona o vlastnictví bytů a dle občanského zákoníku

Vlastníte-li, nebo chcete vlastnit bytovou jednotku, není pro Vás zřejmě rozhodné, zda tato jednotka byla vymezena dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“) nebo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Z právního hlediska je však toto odlišení důležité, protože na každou z jednotek bude v určitých otázkách dopadat jiný právní režim.

Image 0

Vlastníte-li, nebo chcete vlastnit bytovou jednotku, není pro Vás zřejmě rozhodné, zda tato jednotka byla vymezena dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“) nebo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Z právního hlediska je však toto odlišení důležité, protože na každou z jednotek bude v určitých otázkách dopadat jiný právní režim.

Rozhodujícím okamžikem pro vznik jednotky je zápis prohlášení vlastníka domu, kterým jsou jednotky vymezeny, do katastru nemovitostí. Jestliže bylo prohlášení vloženo do katastru vkladem s účinky do 31.12.2013 půjde o jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů, pokud po 1.1.2014, jde již o jednotky vymezené dle občanského zákoníku. To, podle jakého právního předpisu byla jednotka vymezena, zjistíte jednoduše z listu vlastnictví k příslušné bytové jednotce, kde je tato informace vždy uvedena, ale také pouhým nahlédnutím na bytovou jednotku na stránkách katastrálního úřadu (viz. http://www.cuzk.cz), kde hned na druhém místě po čísle jednotky naleznete kolonku „Typ jednotky“.

Jakmile si ověříte dle jakého právního předpisu jednotka vznikla, můžete začít s její specifikací. Zatímco jednotka vymezená dle zákona o vlastnictví bytů se NACHÁZÍ V BUDOVĚ, jednotka vymezená zákonem občanským je VYMEZENA V POZEMKU a o budově v její specifikaci není zmínka. To může způsobit drobné nejasnosti, vždyť přece jednotka je v budově a neleží někde na pozemku. Specifikace tímto způsobem však byla zákonodárci zvolena z jednoduchého důvodu. Občanský zákoník zavádí totiž zásadu „stavba je součástí pozemku“ a nepovažuje stavbu za samostatnou nemovitou věc (pozn. ve chvíli kdy splyne s pozemkem, do té doby samozřejmě jde o samostatnou nemovitou věc). Z toho důvodu se pak jeví jako logické, že specifikace bytové jednotky je zvolena prostřednictvím pozemku.

K jednotce vymezené dle zákona o vlastnictví bytů náleží rovněž spoluvlastnický podíl na společných částech domu, příp. pozemku pod budovou. Jednotka dle občanského zákoníku, však již podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné, zahrnuje. To znamená, že dle občanského zákoníku již nemusíte velikost spoluvlastnického podílu ve smlouvách uvádět, resp. se o něm vůbec zmiňovat, a tento bude v případě převodu vlastnického práva automaticky s jednotkou převeden na nového vlastníka. Toto by dle zákona o vlastnictví bytů možné nebylo a naopak neuvedení spoluvlastnického podílu by vedlo k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva, protože by smlouva trpěla vadou, když nesplnila požadavky na vymezení jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Rozdílný postup budou muset zaujmout vlastníci jednotek (dále jen „SVJ“) také při vzniku společenství vlastníků jednotek. Podle zákona o vlastnictví bytů vzniklo ze zákona SVJ v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí (nově pak vyrozumění o provedeném vkladu práva) poslednímu z těchto vlastníků. Dle občanského zákoníku jsou však vlastníci tří různých jednotek tam, kde je alespoň pět jednotek, povinni SVJ založit, a to nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Pokud tak neučiní, katastr nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce do té doby, kdy vznik SVJ katastrálnímu úřadu neprokáží. SVJ se přitom založí schválením stanov.

Vymezení jednotky nese pro její vlastníky i další důsledky, shora uvedené však považujeme za ty nejdůležitější. Ačkoliv se tedy otázka vymezení jednotky může zdát spíše jako akademická, má značné dopady do praxe a doporučujeme věnovat typu jednotky náležitou pozornost.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553