pokraČUJte

Jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob?

Stejně jako každým rokem, i letos se jistě do zpracování daňového přiznání pustí mnoho lidí na vlastní pěst. Na internetu jsou dnes dostupné nejrůznější interaktivní formuláře. Návody, rady a tipy. Vyplnit daňové přiznání opravdu není žádná raketová věda. Pokud patříte k těm, kteří se nebojí paragrafů a odborných výrazů, určitě daňové přiznání ve standardním rozsahu zvládnete. Než se na zpracování daňového přiznání vrhnete, podívejte se na několik problematických oblastí, kde byste mohli udělat chybu.

Image 0

Příjmy je třeba správně vykázat

Obecně vzato je 5 skupin základů daně, které je třeba do daňového přiznání zahrnout. Jsou to:

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6)
Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti (§ 7)
Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
Příjmy z pronájmu (§ 9)
Příjmy ostatní (§ 10)

Všechny příjmy je důležité správně zařadit do těchto skupin a následně v daňovém přiznání vykázat.

Závislou činností jsou myšleny příjmy ze zaměstnání. Ale pozor, nejde pouze o klasický pracovní poměr. Jde také o příjmy z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Tyto dohody totiž zakládají klasický pracovněprávní vztah a jsou tedy příjmem ze závislé činnosti. Nezapomeňte, že v případě, že podáváte daňové přiznání a přiznáte jednu dohodu, jste povinni přiznat příjmy ze všech těchto pracovních dohod.

Pozor si také dejte na příjmy z pronájmu, zejména pronajímáte-li krátkodobě nebo přes portál Airbnb. Správné zařazení příjmu z nájmu výrazně ovlivňuje samotnou daňovou povinnost díky různým možnostem uplatnění nákladových paušálů. Podle typu nájmu můžete použít 30%, 40% nebo až 60% výdajový paušál.

Obdobně může být problematické zdanění kapitálového majetku. Akcie či cenné papíry se chovají jinak než drobné investování.

U příjmů podle § 7, 8, 9 a 10 nesmíte opomenout vyplnit příslušnou přílohu daňového přiznání.

Postupujte řádek po řádku

Věnujte pozornost všem, i zdánlivě nezajímavým či nedůležitým kolonkám. Každý detail hraje roli. Nejlepší způsob, jak udělat v daňovém přiznání chybu je přeskakovat řádky. Postupujte pečlivě řádek po řádku, u každé kolonky, které nerozumíte, si najděte instrukce i s významem daných slov. Daňový rezident, opravné vs. dodatečné přiznání, kalendářní a hospodářský rok apod.

Dejte si pozor na vyplnění rodného čísla v záhlaví některých příloh. Také na uvedení počtu měsíců, kdy uplatňujete slevu na vyživované dítě i pořadí dětí. Velmi častou chybou jsou drobnosti jako zapomenuté datum vyplnění formuláře či podpis u žádosti o vrácení daňového přeplatku. Podepisovat daňové přiznání nemusíte pouze v případě, že ho podáváte buď elektronicky vč. elektronického podpisu, nebo přes svou datovou schránku.

Projděte si pečlivě seznam příloh. Je třeba všechny skutečnosti nejen uvést, ale následně také fakticky doložit správným potvrzením. Mezi přílohy bude patřit mimo jiné potvrzení o zdanitelných příjmech, Příloha č. 1 pro živnostníky, čestné prohlášení druhého z rodičů o tom, že neuplatňuje slevu na vyživované dítě, potvrzení o darech, životním či důchodovém připojištění.

Odčitatelné položky, slevy na dani a daňový bonus

Tyto tři skupiny položek přímo ovlivňují výslednou výši daňové povinnosti (tedy výši daně, kterou zaplatíte, nebo kterou vám naopak finanční úřad bude vracet). Každá skupina se však chová trochu jinak.

Mezi odčitatelné položky patří typicky dary, které splní zákonné podmínky pro dary daňově účinné. Nemusí jít přímo o dary pro neziskové organizace, na sport či kulturu. Mezi nejčastěji používané dary patří i darování krve a krevní plasmy. Dále tu máme životní nebo penzijní pojištění, zaplacené úroky z hypotečního úvěru na vlastní bydlení. Odčitatelné položky nesnižují daň jako takovou, ale snižují vypočtený základ daně ještě před výpočtem daně.

Slevy na dani naopak snižují již vypočtenou daň. Základní slevou na dani je všem dobře známý „poplatník“. Každý daňový subjekt si může díky této slevě z daně odečíst 24.840,- Kč ročně. Dále jsou to slevy na vyživovanou manželku (či manžela), sleva na studenta, nebo slevy pro ZTP/P. Zejména
u lidí, kteří jsou současně zaměstnanci a studenti připomínám možnost uplatnit všechny studentské výhody. (Podrobnosti najdete ve starším článku .)

Jen jediná sleva na dani se chová jako tzv. daňový bonus. A to sleva na vyživované děti. Uplatnění slevy na dítě má svá pravidla a jak už bylo řečené výše, je nutné doložit čestné prohlášení, že druhý z rodičů slevu na dítě neuplatňuje. Ovšem v situaci, kdy je daň po uplatnění slev uvedených v předchozím odstavci nulová, nebo nižší, než je sleva na dítě, vznikne daňový bonus a stát vám daně vrátí dokonce i v případě, že jste vlastně během roku žádné daně díky slevě na poplatníka neplatili.

Ale pozor: i vyplacení daňového bonusu má svá omezení. Například lidé, kteří za zdaňovací období nevydělají alespoň šestinásobek minimální mzdy, na daňový bonus nárok nemají. Daňový bonus je také omezen maximální výší. Uvažujete-li tedy o dvacátém třetím potomkovi, vězte, že daňově vám již nepomůže.

Podpis a povinnost elektronického podání

Velmi častou chybou je zapomenuté datum vyplnění formuláře a podpis u žádosti o vrácení daňového přeplatku a na konci daňového přiznání na straně 4. Podepisovat daňové přiznání nemusíte pouze v případě, že ho podáváte elektronicky vč. elektronického podpisu, anebo přes svou datovou schránku.

Majitelé datových schránek navíc musí podávat daňové přiznání ve formátu XML. PDF nestačí. Pokud tak neučiní, hrozí pokuta 2 000 Kč.

Sankce

Sankce a pokuty hrozí zejména v případě, že daňové přiznání není podáno v řádném termínu
do 31. března roku následujícího po roce, za které se daňové přiznání podává. Další chybou, kterou může finanční úřad postihnout pokutou, je nedodržení povinnosti odevzdat daňové přiznání elektronickou verzí.

Při drobném zdržení, tedy při odevzdání do 5 pracovních dnů po termínu, se pokuta neukládá. Tato ochranná lhůta se však týká pouze podání. Nikoliv platby. Podstatné tedy je řádně a včas daně uhradit. Na samotné podání máte ještě pár dní k dobru bez sankcí.

V případě, že ani ve lhůtě 5 dnů po řádném termínu daňové přiznání neodevzdáte, je finanční úřad oprávněn udělit penále ve výši 0,05 % z vypočtené daňové povinnosti za každý den prodlení. Dokonce i v případě, že je daňová povinnost nulová (máte ztrátu), finanční úřad si činí nárok
na 0,01 % z této ztráty denně.

Dobrou zprávou je, že výše pokuty nemůže být vyšší než 5 % vypočítané daňové povinnosti a zároveň nesmí být vyšší než 300 000,- Kč. Další plus je, že pokud je pokuta nižší než 200,- Kč, nebude finančním úřadem předepsána.

Pro OSVČ povinnosti navíc

Osoby samostatně výdělečně činné, tedy podnikatelé a živnostníci, podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiných předpisů (právníci, daňový poradci, ale také umělci) mají povinností více. Daňové přiznání je základem pro vyplnění dalších dvou výkazů. Prvním je Přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ pro potřeby místně příslušné sociální správy, druhým je velmi podobný Přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ pro zdravotní pojišťovnu daného podnikatele.

Pro řádné vyplnění je třeba mít údaje o uhrazených a příslušnou institucí započtených zálohách
za dané období a údaje o příjmech, výdajích a základu daně, které získáte právě z daňového přiznání.

Souběh a daňová optimalizace

V případě, že máte daňové přiznání složitější, dávejte si o to větší pozor na řádné vyplnění zejména základu daně a stržených záloh na sociální a zdravotní pojištění. Je nutné odlišit, který výkaz právě vyplňujete, částky nezaměňovat, nesčítat apod.

Pro daňovou optimalizaci lze využít přesunutí příjmů (a s nimi souvisejících výdajů) na spolupracující osobu, propočet rozdílu mezi skutečnými výdaji a paušálními výdaji vypočtenými přes příslušná procenta. U příjmů v cizí měně je možné použít různé metody přepočtu na české koruny.
I tyto rozdíly pak mohou znamenat daňovou úsporu.

Externí zpracování daňového přiznání

Pokud byste si nevěděli s vyplněním daňového přiznání rady, případně chcete ušetřit čas a trápení s daňovým přiznáním a přehledy, můžete se obrátit na nás. V rámci našich služeb zajistíme odklad daňového přiznání na červen a následně v součinnosti s vámi připravíme a podáme daňové přiznání včetně přehledů. Samozřejmostí je, že ověříme, že výdaje a příjmy máte správně zaúčtované v daňové evidenci, a tedy základ daně byl správně stanoven. Budete-li mít zájem, probereme s vámi rovněž případné možnosti daňové optimalizace.

Reference

Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

0
vyplněných daňových přiznání za rok
0
m2
kancelářských ploch k pronájmu
“Naše společnost je dlouhodobým a spokojeným klientem. Již 15 let využíváme profesionální služby a já oceňuji zejména osobní přístup všech, kteří se o nás starají. Díky jejich skvělé práci se můžeme věnovat pouze rozvíjení našeho podnikání.”
- Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. -
“Svým klientům mohu vždy bez obav služby EPOS, s.r.o., sám je s důvěrou využívám, a to zejména při konzultacích daňových aspektů obchodních transakcí.”
- JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka -
“Se společností EPOS, s.r.o. spolupracujeme již přes 15 let. Poskytuje nám komplexní účetní servis a daňové poradenství. Na této spolupráci si ceníme zejména spolehlivosti a vysoké profesionality, díky čemuž se můžeme věnovat pouze svému podnikání.”
- Mgr. Pavel Střeleček, advokát -
“Na společnost EPOS, s.r.o. se vždy rádi obracíme, neboť jsme si jisti, že nám vždy doporučí daňově nejefektivnější řešení. Oceňujeme zejména profesionalitu a osobní přístup. ”
- Ondřej Veselý, majitel a jednatel společnosti ALTER s.r.o. -
“Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností EPOS, a to zejména v oblasti daňového poradenství.  Oceňujeme profesionální přístup daňového poradce Ing. Milana Mušky a schopnost najít vhodná a účinná řešení daňových záležitostí.”
- První privátní chirurgické centrum s.r.o. -
Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o. Josef Hátle, majitel a jednatel společnosti Hátle s.r.o.
Administrativní centrum EPOS
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové
IČO: 60912553
DIČ: CZ60912553